VIDEHA:33:4:मैथिली : विदेह: पहिल बेर ब्रेलमे

⠳⠓⠻ ⠐⠗⠝⠚⠱⠝ ⠩⠓⠗⠍⠄ ⠓⠍⠗⠱ ⠎⠻⠧⠱⠽ ⠩⠅⠇⠻⠅ ⠈⠅⠽⠇ ⠝⠓⠻ ⠡⠇⠅⠅⠲  ⠚⠌ ⠓⠍ ⠂⠜ ⠌⠅⠗⠱ ⠎⠓⠱⠗⠱ ⠝⠓⠻ ⠙⠄⠞⠻⠑⠅ ⠞⠌ ⠐⠗⠏⠝ ⠜⠓⠇⠻⠇⠱ ⠎⠍⠱⠈⠏⠞ ⠇⠄⠞⠻⠓⠅⠅⠲ ⠓⠄ ⠘⠛⠧⠱⠝!⠓⠍⠗⠱ ⠍⠱⠖ ⠅⠗⠃! ⠚⠱⠓⠻ ⠈⠘⠗⠃⠼⠅⠄⠌ ⠐⠗⠓⠱⠌ ⠚⠝⠍ ⠙⠄⠃ ⠉⠱⠓⠅⠞ ⠡⠇⠓⠂⠌ ⠓⠍ ⠌⠅⠗⠓⠻ ⠧⠻⠝⠱⠩ ⠅⠗⠃⠱⠅ ⠇⠄⠇ ⠩⠅⠇⠻⠅ ⠎⠊⠛ ⠙⠄⠇⠓⠂⠌⠲ ⠅⠞⠄⠅ ⠏⠅⠣ ⠛⠈⠙⠙⠱⠗ ⠡⠻ ⠓⠍!

⠙⠇⠎⠗ ⠙⠻⠝ ⠩⠅⠇⠻ ⠖⠻⠎ ⠝⠓⠻ ⠐⠗⠳⠇⠻⠓⠲ ⠓⠍⠓⠂⠌ ⠌⠅⠗⠱ ⠎⠌ ⠍⠻⠇⠃⠱⠅ ⠎⠱⠓⠎ ⠝⠓⠻ ⠚⠂⠾⠱ ⠏⠳⠇⠓⠂⠌⠲ ⠳⠓⠻⠝⠱ ⠅⠅⠅ ⠙⠻⠝ ⠃⠻⠞⠻ ⠛⠄⠇⠲ ⠳⠅ ⠙⠻⠝ ⠐⠗⠅⠈⠎⠍⠱⠞⠓⠻ ⠓⠍⠗⠱ ⠩⠅⠇⠻ ⠎⠌ ⠖⠻⠎ ⠍⠄ ⠘⠄⠊⠾ ⠛⠄⠇⠲

⠩⠱⠛⠃ ⠓⠍ ⠣⠗ ⠚⠱ ⠗⠓⠇ ⠡⠻⠲ ⠩⠅⠇⠻⠅ ⠃⠱⠞ ⠎⠂⠝⠻ ⠓⠍ ⠡⠛⠂⠈⠝⠞⠱⠍⠄ ⠏⠻⠻ ⠛⠄⠇⠓⠂⠌⠲

⠍⠂⠙⠱ ⠳⠝⠱ ⠐⠗⠉⠱⠝⠅?

⠅⠱⠈⠇⠓⠻ ⠘⠄⠊⠾ ⠅⠗⠃ ⠅⠓⠅⠞ ⠖⠻⠎ ⠉⠇⠻ ⠛⠄⠇⠻⠓⠲

⠅⠱⠈⠇⠓⠻ ⠩⠝⠻ ⠗⠓⠅⠅, ⠎⠄ ⠓⠍ ⠩⠅⠇⠻⠅ ⠣⠗ ⠚⠽⠃⠱⠅ ⠎⠇⠉⠇⠓⠂⠌⠲ ⠂⠜ ⠩⠂⠈⠅⠗ ⠙⠻⠝ ⠙⠄⠗ ⠮⠗⠻ ⠖⠻⠎⠅ ⠅⠱⠚ ⠅⠗⠅⠞ ⠗⠓⠇⠓⠂⠌⠲

⠙⠇⠎⠗ ⠙⠻⠝ ⠓⠍ ⠩⠅⠇⠻⠅ ⠣⠗ ⠏⠓⠂⠌⠉⠇⠓⠂⠌ ⠞⠌ ⠙⠄⠨⠅⠞ ⠡⠻ ⠚⠄ ⠌⠅⠗⠱ ⠣⠗⠍⠄ ⠞⠱⠇⠱ ⠇⠱⠛⠇ ⠡⠇⠲ ⠞⠱⠇⠱⠅ ⠘⠃⠗⠍⠄ ⠳⠅⠾⠱ ⠏⠈⠗⠉⠻ ⠨⠇⠊⠎⠇ ⠗⠓⠅⠅⠲ ⠎⠊⠘⠧⠞⠠ ⠓⠍⠗⠄ ⠇⠄⠇ ⠓⠅⠞ ⠎⠄ ⠚⠱⠝⠻ ⠓⠍ ⠌⠅⠗⠱ ⠨⠇⠇⠇⠓⠂⠌⠲ ⠓⠍⠗⠄ ⠉⠻⠈⠾⠺⠻ ⠡⠇⠲

⠈⠏⠗⠻⠽ ⠩⠱⠛⠃,

       ⠓⠍ ⠣⠗ ⠚⠱ ⠗⠓⠇ ⠡⠻⠲ ⠣⠗⠅ ⠇⠇⠅ ⠎⠘ ⠓⠍⠗ ⠃⠻⠽⠱⠓ ⠞⠽ ⠙⠄⠝⠄ ⠡⠹⠻⠲ ⠐⠗⠓⠱⠌⠅ ⠅⠳⠇ ⠛⠄⠇ ⠔⠏⠅⠱⠗⠅⠄⠌ ⠓⠍ ⠚⠻⠝⠛⠻ ⠘⠗⠻ ⠝⠓⠻ ⠃⠻⠎⠗⠃⠲ ⠓⠍⠗⠱ ⠚⠻⠧⠝⠅ ⠇⠄⠇ ⠐⠗⠓⠱⠌ ⠃⠓⠂⠞ ⠍⠓⠈⠞⠧⠏⠃⠈⠗⠼ ⠡⠻⠲ ⠓⠍ ⠃⠂⠴⠅⠞ ⠡⠻ ⠚⠄ ⠓⠍⠗⠱ ⠃⠻⠎⠗⠻ ⠚⠱⠳⠃ ⠐⠗⠓⠱⠌⠅ ⠇⠄⠇ ⠳⠅⠙⠍ ⠐⠗⠎⠊⠘⠧ ⠓⠅⠞⠲ ⠍⠂⠙⠱ ⠓⠍ ⠂⠜⠎⠌ ⠐⠗⠓⠱⠌⠅⠄⠌ ⠃⠻⠎⠗⠅⠞ ⠡⠻, ⠎⠊⠘⠧ ⠎⠅⠽ ⠞⠌ ⠐⠗⠓⠃⠌ ⠓⠍⠗⠱ ⠃⠻⠎⠗⠻ ⠚⠱⠔⠲

 

 ⠩⠅⠇⠻

      ⠉⠻⠈⠾⠺⠻ ⠏⠿ ⠓⠍⠗⠱ ⠇⠱⠛⠇ ⠚⠄⠝⠱ ⠳⠅⠾⠱ ⠚⠇⠗⠛⠗ ⠎⠍⠂⠈⠙⠗⠅ ⠇⠓⠗⠻ ⠂⠳⠇ ⠓⠍⠗⠱ ⠏⠽⠗⠅ ⠝⠻⠉⠇⠅⠱ ⠎⠘⠾⠱ ⠃⠱⠇⠂ ⠃⠓⠱ ⠅⠳ ⠛⠄⠇⠲ ⠓⠍⠗⠱ ⠂⠌⠨⠻⠎⠌ ⠝⠇⠗⠅ ⠙⠃⠜⠾⠱ ⠃⠂⠈⠝⠝ ⠅⠨⠝ ⠌⠓⠻ ⠉⠻⠈⠾⠺⠻ ⠏⠗ ⠏⠻⠻ ⠏⠎⠗⠻ ⠛⠄⠇ ⠅⠄ ⠓⠍ ⠝⠓⠻ ⠃⠂⠴⠻ ⠎⠅⠇⠓⠂⠌⠲ ⠅⠱⠈⠇⠓⠻ ⠘⠄⠊⠾ ⠅⠗⠃⠅⠓⠳⠧⠱⠇⠻ ⠩⠅⠇⠻⠅⠄⠌ ⠅⠱⠈⠇⠓⠻ ⠂⠚⠂⠅ ⠃⠻⠉⠅ ⠐⠗⠊⠞⠗ ⠅⠻⠳⠅ ⠝⠓⠻ ⠃⠂⠴⠻ ⠍⠄ ⠳⠇⠅⠅? ⠩⠅⠇⠻ ⠓⠍⠗⠱ ⠳⠓⠻ ⠞⠗⠓⠄⠌ ⠅⠻⠳⠅ ⠖⠌⠎⠉⠇⠅? ⠩⠱⠽⠞ ⠎⠇⠉⠝⠄ ⠓⠄⠞⠻⠓ ⠚⠄ ⠓⠍ ⠌⠅⠗⠱ ⠃⠻⠽⠱⠓ ⠅⠗⠃⠱ ⠎⠌ ⠍⠝⠱ ⠙⠄⠃⠅⠅⠲ ⠚⠨⠝ ⠓⠍ ⠌⠅⠗⠱ ⠛⠈⠗⠘⠏⠱⠞ ⠅⠗⠃⠅⠞ ⠅⠱⠇ ⠝⠓⠻ ⠗⠇⠅⠇⠻⠑⠅ ⠞⠌ ⠳⠨⠝ ⠅⠻⠳⠅ ⠗⠇⠅⠻ ⠙⠄⠞⠻⠑⠅?

      ⠩⠅⠇⠻ ⠂⠃ ⠏⠓⠻⠝⠂⠅ ⠩⠅⠇⠻ ⠝⠓⠻ ⠗⠓⠇⠲ ⠂⠃ ⠃⠓⠂⠞ ⠎⠍⠴⠙⠱⠗ ⠛⠄⠇ ⠡⠇⠻⠓⠲ ⠂⠃ ⠎⠍⠱⠚⠅ ⠎⠱⠍⠝⠱ ⠅⠗⠃⠱⠅ ⠎⠱⠓⠎ ⠌⠅⠗⠱⠍⠄ ⠛⠄⠇ ⠡⠇⠅⠅⠲

      ⠩⠅⠇⠻ ⠩⠂⠈⠅⠗ ⠙⠻⠝⠅ ⠗⠱⠞⠻⠳⠍⠄ ⠗⠄⠇ ⠎⠌ ⠉⠇⠻ ⠛⠄⠇⠻⠓ ⠡⠇⠻⠻ ⠛⠄⠇⠻⠓ ⠓⠍⠗⠱ ⠇⠄⠇ ⠅⠅⠅⠾⠱ ⠐⠗⠝⠂⠈⠞⠞⠗⠻⠞ ⠈⠏⠗⠈⠩⠝ ⠎⠘⠲

      ⠌⠓⠻ ⠙⠗⠃⠈⠚⠚⠱⠅ ⠂⠛⠃ ⠓⠍⠗ ⠈⠮⠽⠱⠝ ⠛⠄⠇ ⠚⠞⠽ ⠩⠅⠇⠻ ⠅⠓⠻⠽⠇ ⠧⠱⠇ ⠅⠄⠗ ⠇⠈⠞⠞⠻ ⠇⠛⠉⠝⠄ ⠡⠇⠻⠓⠲ ⠇⠈⠞⠞⠻ ⠂⠃ ⠨⠃⠃ ⠏⠅⠣ ⠛⠄⠇ ⠗⠓⠅⠅⠲ ⠌⠅⠗ ⠚⠻⠻ ⠉⠞⠗⠻ ⠛⠄⠇ ⠡⠇⠅⠅ ⠌⠓⠻ ⠇⠈⠞⠞⠻ ⠏⠗ ⠂⠃ ⠅⠅⠅⠾⠱ ⠖⠃⠇-⠖⠇ ⠇⠱⠛⠻ ⠛⠄⠇ ⠡⠇⠅⠅⠲ ⠳⠓⠻ ⠂⠇ ⠅⠄⠗ ⠖⠃⠇-⠖⠇ ⠌⠅⠗ ⠏⠱⠞⠅ ⠞⠗⠅⠱⠗⠻ ⠨⠳⠃⠱⠅ ⠇⠄⠇ ⠩⠅⠇⠻ ⠳⠞⠳ ⠝⠓⠻ ⠡⠇⠻⠓⠲ ⠩⠅⠇⠻ ⠃⠻⠽⠱⠓⠅ ⠇⠈⠛⠝ ⠍⠊⠫⠏⠍⠄ ⠡⠇⠻⠓⠲ ⠎⠘ ⠎⠇⠉⠅⠞ ⠓⠍ ⠙⠄⠃⠱⠇⠅ ⠅⠇⠝⠎⠌ ⠎⠾⠻ ⠛⠄⠇⠓⠂⠌ ⠳⠅⠙⠍ ⠎⠇⠊⠛⠗ ⠚⠅⠱⠌⠲

1

 

KUNDAN JHA said...

konkani kathak prastuti lel shabd nahi achhi shambhu ji, sebi fernandez aa chitralekha d'souza ke hamra taraph se dhanyavad ahank madhyam se day rahal chhyanhi

Reply05/05/2009 at 06:15 PM

2

 

Dr Palan Jha said...

Sebi Fernandes ker katha aadyopant padhlahu, bhavnatmak katha. Shambhu ji aa chandralekha jik aabhar je konknik ee katha maithili me padhi saklahu.

Reply05/05/2009 at 12:12 PM

3

 

⠈⠏⠗⠻⠞⠻ said...

⠝⠧ ⠞⠃⠗⠅ ⠇⠄⠨⠅⠅ ⠝⠃⠞⠝ ⠗⠉⠝⠱, ⠐⠗⠝⠂⠧⠱⠙ ⠎⠄⠓⠇ ⠌⠓⠝⠄ ⠔⠈⠞⠞⠍⠲

Reply05/04/2009 at 09:47 PM

⠃⠱⠇⠱⠝⠱⠊ ⠅⠍⠞⠄-

1.⠙⠄⠧⠱⠊⠩⠂ ⠧⠈⠞⠎⠅ ⠍⠅⠹⠻⠇⠻ ⠉⠻⠈⠞⠗-⠈⠩⠗⠍⠊⠨⠇⠱ (⠅⠱⠍⠻⠈⠅⠎); 2. ⠍⠈⠮⠽-⠈⠏⠗⠙⠄⠩ ⠽⠱⠈⠞⠗⠱ ⠙⠄⠧⠻⠚⠻- ⠈⠚⠽⠇⠞⠻ ⠴⠱ ⠉⠉⠮⠗⠻

 

1.⠙⠄⠧⠱⠊⠩⠂ ⠧⠈⠞⠎⠅ ⠍⠅⠹⠻⠇⠻ ⠉⠻⠈⠞⠗-⠈⠩⠗⠍⠊⠨⠇⠱ (⠅⠱⠍⠻⠈⠅⠎)

 

⠙⠄⠧⠱⠊⠩⠂ ⠧⠈⠞⠎, ⠚⠈⠝⠍- ⠞⠂⠇⠱⠏⠈⠾⠾⠻, ⠎⠂⠏⠉⠇⠲ ⠍⠱⠎ ⠅⠈⠍⠽⠂⠝⠻⠅⠄⠩⠝⠍⠄ ⠳⠍.., ⠓⠻⠈⠝⠙⠻, ⠐⠗⠊⠈⠛⠗⠄⠚⠻ ⠍⠅⠹⠻⠇⠻⠅ ⠧⠻⠘⠻⠈⠝⠝ ⠏⠈⠞⠗-⠏⠈⠞⠈⠗⠗⠻⠅⠱⠍⠄ ⠅⠹⠱, ⠇⠣⠂⠅⠹⠱, ⠧⠻⠈⠚⠒⠱⠝-⠅⠹⠱, ⠉⠻⠈⠞⠗-⠅⠹⠱, ⠅⠱⠈⠗⠾⠃⠝, ⠉⠻⠈⠞⠗-⠈⠏⠗⠓⠄⠇⠻⠅⠱ ⠜⠈⠞⠽⠱⠙⠻⠅ ⠈⠏⠗⠅⠱⠩⠝⠲

⠧⠻⠩⠄⠯: ⠛⠂⠚⠗⠱⠞ ⠗⠱⠈⠚⠽ ⠩⠱⠇⠱ ⠏⠱⠈⠺⠽-⠏⠂⠈⠎⠞⠅ ⠍⠊⠫⠇ ⠈⠙⠧⠱⠗⠱ ⠂⠺⠍ ⠅⠈⠅⠯⠱⠅ ⠇⠄⠇ ⠧⠻⠈⠚⠒⠱⠝ ⠅⠹⠱ ⠚⠊⠛ ⠈⠏⠗⠅⠱⠩⠻⠞ (2004 .) 

 

⠝⠞⠱⠩⠱: ⠍⠅⠹⠻⠇⠻⠅ ⠏⠓⠻⠇-⠉⠻⠈⠞⠗-⠈⠩⠗⠍⠊⠨⠇⠱ (⠅⠱⠍⠻⠈⠅⠎)

⠝⠻⠉⠱⠌⠅ ⠙⠂⠝⠃ ⠅⠱⠈⠗⠾⠃⠝⠅⠄⠌ ⠈⠅⠇⠻⠅ ⠅⠗⠃ ⠏⠐⠻⠃)

⠝⠞⠱⠩⠱ ⠞⠻⠝

 

⠝⠞⠱⠩⠱ ⠉⠱⠗⠻

 

1

 

Jyoti said...

Sabsa neek achi Natasha ke cartoon chitrakaari. Bad neek shuruaat achhi

Reply05/07/2009 at 02:11 PM

2

 

মধূলিকা চৌধবী said...

nataasha apan sthan banaot maithilik nena bhutka sahitya me

Reply05/07/2009 at 02:06 PM

3

 

AUM said...

natasha ati sundar

Reply05/05/2009 at 06:03 PM

4

 

Umesh Mahto said...

natasha mon mohi lelak, jyotijik devijik katha aa chitra dunu nik,

madhdyapradesh yatra seho uttam

Reply05/05/2009 at 02:12 PM

5

 

Umesh said...

online dictionary bad nik, bahut ras science computer ker navin shabd.

Reply05/05/2009 at 02:09 PM

6

 

Preeti said...

Devanshu Vats Ker cartoon aa Jyotijik Madhyapradesh Yatra aa Deviji Dunu bad nik lagal.

Reply05/05/2009 at 12:14 PM

7

 

Krishna Yadav said...

Devanshu Vatsa Ker cartoon bad nik lagal.

Reply05/05/2009 at 12:13 PM

2.

⠍⠈⠮⠽ ⠈⠏⠗⠙⠄⠩ ⠽⠱⠈⠞⠗⠱- ⠈⠚⠽⠇⠞⠻

⠝⠧⠍ ⠙⠻⠝

31 ⠙⠻⠎⠈⠍⠃⠗ 1991⠍⠊⠛⠇⠙⠻⠝

⠊⠏⠅⠏⠱⠜⠞ ⠚⠱⠻⠍⠄ ⠅⠱⠄⠝⠱⠄ ⠓⠻⠇⠈⠎⠾⠄⠩⠝ ⠙⠻⠎ ⠘⠱⠄⠗⠅ ⠽⠱⠈⠞⠗⠱ ⠃⠓⠂⠞ ⠅⠈⠯⠾⠈⠏⠗⠙ ⠓⠱⠄⠳⠞ ⠡⠅⠲⠏⠗⠈⠝⠞⠂ ⠎⠍⠽⠱⠘⠱⠧⠍⠄ ⠓⠍⠗⠱ ⠎⠃⠅⠄ 530 ⠃⠚⠄ ⠘⠱⠄⠗⠄ ⠃⠎ ⠎⠁ ⠏⠉⠍⠿ ⠙⠻⠎ ⠧⠻⠙⠱ ⠓⠂⠐⠗ ⠏⠻⠇⠲⠮⠻⠗⠄ ⠮⠻⠗⠄ ⠗⠱⠜⠞⠅ ⠎⠈⠝⠝⠱⠾⠱ ⠏⠈⠅⠯⠻ ⠎⠃⠓⠅ ⠉⠂⠓⠉⠂⠓⠻ ⠎⠁ ⠾⠃⠾⠇⠲⠏⠈⠗⠧⠞⠅ ⠃⠻⠉ ⠎⠂⠽⠱⠄⠈⠗⠙⠽ ⠙⠄⠨⠅ ⠏⠓⠻⠇ ⠐⠗⠧⠎⠗ ⠡⠇⠲⠐⠗⠏⠝ ⠇⠈⠅⠈⠯⠽ ⠙⠻⠎ ⠏⠓⠂⠊⠉⠅⠍⠄ ⠅⠗⠻⠃ ⠙⠃ ⠣⠈⠼⠾⠱ ⠇⠱⠛⠇⠲⠏⠻⠏⠗⠻⠽⠱ ⠎⠁ 53 ⠅⠻⠇⠱⠄⠍⠻⠾⠗⠅ ⠎⠖⠗ ⠞⠽ ⠅⠗⠅⠞ ⠓⠍⠎⠃745 ⠃⠚⠄ ⠏⠉⠍⠿ ⠏⠓⠂⠊⠉⠇⠓⠂⠊⠲

⠎⠍⠂⠈⠙⠗ ⠞⠇⠎⠁ ⠅⠗⠻⠃ 3555 ⠖⠻⠾ ⠐⠗⠈⠗⠹⠱⠈⠞ 1067 ⠍⠻⠾⠗⠅ ⠊⠉⠱⠜ ⠏⠗ ⠈⠎⠹⠻⠞ ⠏⠉⠍⠿⠻ ⠍⠈⠮⠽⠈⠏⠗⠙⠄⠩⠅ ⠈⠛⠗⠻⠈⠯⠍⠅⠱⠇⠻⠝ ⠗⠱⠚⠮⠱⠝⠻ ⠡⠅⠲⠐⠗⠓⠻⠺⠱⠍⠅ ⠍⠈⠝⠙⠻⠗⠛⠂⠖⠱⠴⠗⠝⠱⠣⠱⠾⠻ ⠎⠃ ⠃⠫ ⠗⠍⠼⠻⠽ ⠡⠅⠲⠏⠈⠗⠧⠞⠈⠩⠗⠄⠼⠻ ⠎⠃⠓⠅ ⠃⠻⠉ ⠃⠎⠇ ⠏⠈⠗⠧⠞⠻⠽ ⠈⠎⠹⠇ ⠐⠗⠏⠝ ⠐⠗⠈⠙⠘⠂⠞ ⠙⠍⠈⠩⠽⠱⠧⠇⠻⠅⠄ ⠅⠱⠗⠼ ⠍⠈⠮⠽⠈⠏⠗⠙⠄⠩⠅ ⠈⠎⠧⠈⠗⠛⠅⠄ ⠔⠏⠱⠮⠻ ⠏⠱⠅⠝⠄ ⠐⠗⠡⠻⠲⠐⠗⠊⠈⠛⠗⠄⠚ ⠩⠻⠅⠱⠗⠻ ⠅⠈⠗⠝⠇ ⠓⠱⠊⠫⠻ ⠐⠗⠅⠗⠱ ⠞⠅⠝⠄ ⠡⠇⠲⠎⠈⠝ 1869⠍⠄ ⠐⠗⠊⠈⠛⠗⠄⠚ ⠐⠗⠅⠗⠱ ⠃⠎⠄⠝⠄ ⠡⠇⠲

⠐⠗⠞⠅ ⠏⠱⠈⠼⠫⠧ ⠛⠂⠖⠱ ⠐⠗⠏⠝ ⠳⠞⠻⠓⠱⠎⠻⠅ ⠍⠓⠈⠞ ⠅⠄ ⠇⠄⠇ ⠈⠏⠗⠎⠻⠈⠙⠮ ⠐⠗⠡⠻⠲⠳⠓⠄⠝ ⠍⠱⠈⠝⠽⠞⠱ ⠡⠅ ⠚⠄ ⠐⠗⠓⠻ ⠛⠂⠖⠱ ⠎⠃⠓⠅ ⠝⠻⠈⠗⠍⠱⠼ ⠏⠱⠈⠼⠫⠧ ⠐⠗⠏⠝ ⠃⠝⠧⠱⠎⠅ ⠎⠍⠽⠍⠄ ⠅⠄⠝⠄ ⠗⠓⠅⠹⠲⠐⠗⠅⠗ ⠩⠻⠨⠗ ⠎⠁ ⠏⠃⠗⠱ ⠍⠈⠮⠽⠈⠏⠗⠙⠄⠩ ⠐⠗⠧⠇⠱⠄⠅⠻⠞ ⠓⠱⠄⠜⠞ ⠡⠅⠲⠏⠂⠗⠱⠞⠈⠞⠧⠧⠄⠈⠞⠞⠱⠅ ⠐⠗⠝⠂⠎⠱⠗⠄ ⠃⠱⠅⠈⠙⠮⠅⠱⠇⠻⠝ ⠡⠅ ⠂⠗ ⠐⠗⠅⠗ ⠝⠻⠈⠗⠍⠱⠼ 9 ⠂⠗ 10 ⠩⠞⠱⠈⠃⠙⠻⠅ ⠃⠻⠉ ⠘⠄⠇ ⠡⠅⠲

⠐⠗⠞⠁ ⠅⠄ ⠧⠻⠘⠻⠈⠝⠝ ⠨⠱⠜ ⠎⠃⠍⠄ ⠳⠅⠾⠱⠅ ⠓⠱⠊⠫⠻ ⠨⠱⠄⠓ ⠎⠄⠓⠱⠄ ⠡⠇ ⠚⠄ ⠅⠗⠻⠃ 300 ⠖⠻⠾ ⠛⠓⠻⠊⠗ ⠡⠇⠲⠐⠗⠞⠁ ⠐⠗⠊⠈⠛⠗⠄⠚ ⠍⠄⠚⠗ ⠓⠱⠊⠫⠻ ⠨⠎⠻⠅⠁ ⠍⠗⠻ ⠛⠄⠇ ⠗⠓⠅⠹ ⠞⠅⠗⠱ ⠃⠱⠙ ⠎⠁ ⠓⠂⠈⠝⠅⠄ ⠝⠱⠍⠎⠁ ⠎⠃ ⠐⠗⠅⠗⠱ ⠓⠱⠈⠼⠫⠻ ⠨⠱⠄⠓ ⠅⠓⠁ ⠇⠱⠛⠇⠲ ⠈⠏⠗⠻⠽⠙⠈⠗⠩⠻⠝⠻ ⠳⠅ ⠡⠱⠄⠾ ⠏⠓⠱⠻⠻ ⠡⠅ ⠚⠞⠽ ⠎⠁ ⠏⠉⠍⠿⠻⠅ ⠎⠱⠅⠈⠝⠙⠈⠗⠽ ⠎⠂⠯⠍⠱⠅ ⠙⠈⠗⠩⠝ ⠐⠗⠈⠞⠽⠈⠝⠞ ⠍⠝⠱⠄⠓⠱⠗⠻ ⠇⠱⠛⠅⠞ ⠡⠅⠲⠜ ⠈⠎⠹⠇ ⠏⠓⠻⠝⠄ ⠖⠱⠄⠗⠎⠻⠽⠅ ⠝⠱⠍ ⠏⠗ ⠡⠇ ⠚⠄ ⠐⠗⠓⠻ ⠩⠓⠗⠅⠄ ⠃⠎⠄⠝⠱⠜ ⠈⠏⠗⠱⠗⠈⠍⠘ ⠅⠄⠝⠄ ⠗⠓⠹⠻⠲⠓⠍⠗ ⠎⠃⠓⠅ ⠾⠱⠄⠇⠻ ⠧⠻⠘⠻⠈⠝⠝ ⠚⠻⠏⠍⠄ ⠎⠧⠱⠗ ⠘⠁ ⠾⠄⠿⠍⠄⠿⠏⠹⠗⠻⠇⠱ ⠘⠃⠍⠻ ⠏⠗ ⠧⠻⠉⠗⠼ ⠅⠁ ⠗⠓⠇ ⠡⠇⠲⠂⠃ ⠓⠍⠎⠃ ⠃⠻⠱ ⠍⠓⠱⠙⠄⠧ ⠍⠈⠝⠙⠻⠗ ⠏⠓⠂⠊⠉⠇⠓⠂⠊⠲ ⠍⠈⠝⠙⠻⠗ ⠳⠅ ⠏⠓⠱⠻⠅ ⠨⠱⠄⠓⠍⠄ ⠡⠅ ⠃⠫ ⠡⠱⠄⠾ ⠝⠓⠻⠊ ⠡⠅⠲⠐⠗⠓⠻⠍⠄ ⠳⠅ ⠚⠇⠅⠂⠈⠼⠫ ⠡⠅⠲ ⠐⠗⠓⠻ ⠛⠂⠖⠱⠍⠄ ⠧⠈⠗⠯ ⠘⠗⠻ ⠃⠃⠊⠙ ⠃⠃⠊⠙ ⠧⠈⠗⠯⠱ ⠓⠱⠄⠜⠞ ⠗⠓⠅ ⠡⠅⠲⠐⠗⠅⠗ ⠅⠱⠗⠼ ⠛⠂⠖⠱⠅ ⠡⠞⠧⠇⠱ ⠉⠈⠾⠾⠱⠝⠅ ⠃⠻⠉ ⠚⠍⠇ ⠏⠱⠝⠻ ⠡⠅⠲⠓⠍⠗⠱ ⠎⠃⠅⠄ ⠈⠫⠗⠱⠜⠧⠗ ⠃⠞⠄⠇⠅ ⠚⠄ ⠐⠗⠓⠻⠅⠄ ⠂⠎ ⠏⠱⠎ ⠗⠣⠂⠧⠻⠗ ⠽⠱⠙⠧ ⠈⠙⠧⠱⠗⠱ ⠐⠗⠘⠻⠝⠽ ⠅⠅⠇ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠍⠅⠎⠻ ⠎⠱⠓⠃ ⠅⠄ ⠩⠃⠾⠻⠊⠛ ⠘⠄⠇ ⠡⠅⠲

⠐⠗⠅⠗ ⠃⠱⠙ ⠓⠍⠎⠃ ⠏⠂⠝⠠ ⠳⠅ ⠮⠱⠈⠗⠍⠻⠅ ⠈⠎⠹⠇ ⠏⠓⠂⠊⠉⠇⠓⠂⠊⠲⠂⠈⠎⠞⠻⠅ ⠎⠃ ⠇⠄⠇ ⠚⠈⠝⠍ ⠎⠻⠈⠙⠮ ⠅⠗⠅⠧⠇⠱ ⠈⠎⠹⠇ ⠡⠅⠲⠍⠂⠙⠱ ⠐⠗⠏⠝ ⠐⠗⠝⠘⠻⠈⠚⠒⠞⠱ ⠅⠓⠃ ⠽⠱ ⠅⠻⠡⠂ ⠂⠗ ⠓⠍⠗⠱ ⠎⠃⠅⠄ ⠐⠗⠅⠗ ⠮⠱⠈⠗⠍⠻⠅ ⠍⠓⠈⠞ ⠐⠗⠅⠗ ⠘⠱⠅⠛⠱⠄⠇⠻⠅ ⠃⠝⠱⠧⠾ ⠅⠄ ⠎⠱⠍⠝⠄ ⠮⠃⠍⠻⠇ ⠇⠱⠛⠇⠲⠳⠅ ⠏⠱⠹⠗⠅ ⠇⠈⠍⠃⠱ ⠎⠂⠗⠊⠛⠅ ⠐⠗⠈⠝⠙⠗⠳ ⠏⠈⠼⠫⠻⠞ ⠳⠅ ⠚⠻⠧⠻⠞ ⠝⠱⠛ ⠂⠗⠞⠻⠅ ⠹⠱⠗⠻ ⠇⠁⠅⠁ ⠃⠅⠎⠇ ⠐⠗⠈⠝⠙⠗⠅⠄ ⠩⠻⠧⠇⠻⠊⠛⠅ ⠗⠈⠅⠯⠱ ⠅⠗⠅⠞ ⠃⠅⠎⠇ ⠡⠇⠅⠹⠲⠅⠓⠇⠛⠄⠇ ⠡⠅ ⠚⠄ ⠩⠻⠧⠚⠻ ⠘⠈⠯⠍⠱⠎⠂⠗ ⠎⠁ ⠃⠉⠅⠇⠄⠇ ⠂⠄⠞⠽ ⠝⠂⠅⠱⠽⠇ ⠗⠓⠅⠹⠲⠐⠗⠓⠻ ⠎⠂⠗⠊⠛⠍⠄ ⠳⠅ ⠃⠄⠗⠍⠄ ⠳⠅ ⠈⠧⠽⠈⠅⠞⠻ ⠎⠄⠓⠱⠄ ⠞⠻⠗⠡⠱ ⠘⠁ ⠅⠁ ⠏⠅⠎ ⠎⠅⠅⠞ ⠡⠇⠲⠓⠍⠎⠃ ⠳⠅ ⠅⠄ ⠃⠱⠙ ⠳⠅ ⠈⠅⠗⠍⠎⠁ ⠏⠱⠊⠉ ⠾⠱ ⠡⠱⠈⠞⠗ ⠡⠱⠈⠞⠗⠱ ⠣⠂⠎⠇⠓⠂ ⠞⠁ ⠅⠝⠻⠽⠄ ⠙⠃⠗ ⠃⠱⠙ ⠙⠍ ⠣⠂⠊⠾⠁ ⠇⠱⠛⠇⠲⠐⠗⠈⠝⠙⠗ ⠂⠗⠞⠻ ⠇⠄⠝⠄ ⠃⠻⠝⠱ ⠣⠂⠗⠝⠱⠜ ⠺⠻⠅ ⠝⠓⠻⠊ ⠇⠱⠛⠻ ⠗⠓⠇ ⠡⠇⠲⠨⠅⠗ ⠓⠍⠎⠃ ⠞⠁ ⠃⠱⠓⠗ ⠂⠃⠻ ⠛⠄⠇⠓⠂ ⠍⠂⠙⠱ ⠳⠅ ⠾⠱ ⠩⠻⠈⠅⠯⠅ ⠐⠗⠏⠝ ⠃⠿ ⠏⠄⠾⠅ ⠅⠱⠗⠼ ⠐⠗⠈⠝⠙⠗ ⠝⠓⠻⠊ ⠚⠱ ⠎⠅⠇⠱⠲⠂⠄⠞⠽ ⠎⠁ ⠓⠍⠎⠃ ⠐⠗⠏⠝ ⠓⠱⠄⠾⠇ ⠳⠇⠓⠂ ⠚⠄ ⠍⠉⠱⠝ ⠅⠈⠍⠏⠇⠄⠈⠅ ⠎⠁ ⠍⠻⠇⠅⠞ ⠚⠂⠇⠅⠞ ⠡⠇ ⠐⠗⠅⠗ ⠎⠱⠍⠝⠄ ⠃⠓⠂⠞ ⠎⠂⠈⠝⠙⠗ ⠇⠱ ⠖⠃⠇⠅ ⠈⠅⠽⠱⠗⠻ ⠡⠇⠅⠲⠂⠄⠞⠽ ⠎⠍⠱⠝ ⠏⠱⠞⠻ ⠇⠁ ⠓⠍⠎⠃ ⠏⠻⠏⠗⠻⠽⠱ ⠈⠎⠾⠄⠩⠝ ⠏⠓⠂⠊⠉⠇⠓⠂⠊⠲

 

⠙⠄⠧⠻⠚⠻ : ⠈⠚⠽⠇⠞⠻

⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠉⠻⠈⠞⠗⠏⠈⠾⠾

      ⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠂⠓⠻ ⠅⠻⠡⠂ ⠘⠻⠈⠝⠝ ⠡⠇⠅⠹⠲ ⠃⠈⠉⠉⠱ ⠎⠃ ⠎⠁ ⠏⠂⠡⠇⠨⠻⠝ ⠚⠄ ⠐⠗⠓⠱ ⠎⠃ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠅ ⠡⠻⠲⠃⠈⠉⠉⠱ ⠎⠃ ⠂⠈⠩⠉⠈⠗⠽ ⠉⠅⠻⠞ ⠡⠇⠅⠹ ⠅⠱⠗⠼ ⠓⠂⠈⠝⠅⠗ ⠎⠃⠅⠄ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠝⠱⠜⠈⠗ ⠝⠓⠻⠊ ⠝⠻⠅ ⠃⠞⠱⠽⠇ ⠛⠄⠇ ⠡⠇⠅⠝ ⠓⠂⠈⠝⠅⠱ ⠎⠃⠅⠄ ⠞⠁ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠅⠄ ⠧⠻⠉⠱⠗⠱⠄ ⠗⠱⠨⠇⠱ ⠏⠗ ⠣⠗ ⠍⠄ ⠫⠏⠾ ⠏⠗⠅ ⠡⠇⠅⠝⠲⠳⠓⠄⠝ ⠍⠄ ⠧⠻⠈⠙⠽⠱⠇⠽⠍⠄ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠃⠱⠅ ⠃⠱⠞ ⠃⠓⠂⠞ ⠧⠻⠈⠎⠍⠽⠅⠱⠗⠻ ⠡⠇⠲⠍⠂⠙⠱ ⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠅⠓⠇⠨⠻⠝ ⠚⠄ ⠎⠃ ⠞⠗⠓⠅ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠨⠗⠱⠃ ⠝⠓⠻⠊ ⠓⠱⠄⠽⠞ ⠡⠅⠲ ⠃⠈⠇⠅⠻ ⠍⠝⠱⠄⠗⠊⠚⠝ ⠃⠓⠂⠞ ⠂⠧⠈⠩⠽⠅ ⠡⠅⠲⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠅⠓⠇⠨⠻⠝ ⠚⠄ 1 ⠍⠜⠈⠗ ⠅⠁ ⠚⠄ ⠇⠄⠃⠗ ⠫⠄ ⠍⠝⠱⠽⠇ ⠚⠱⠜⠞ ⠡⠅ ⠞⠅⠗ ⠩⠂⠗⠃⠂⠞ ⠐⠗⠓⠻ ⠎⠻⠈⠙⠮⠱⠈⠝⠞ ⠎⠁ ⠘⠄⠇ ⠡⠅ ⠚⠄ 8 ⠣⠈⠼⠾⠱ ⠅⠱⠚ ⠅⠗⠃ 8 ⠣⠈⠼⠾⠱ ⠂⠗⠱⠍ ⠅⠗⠃ ⠂⠁ 8 ⠣⠈⠼⠾⠱ ⠍⠝⠱⠄⠗⠊⠚⠝ ⠈⠧⠽⠱⠽⠱⠍ ⠞⠹⠱ ⠐⠗⠈⠝⠽ ⠅⠱⠚ ⠅⠗⠃⠲⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠝⠱⠜⠈⠗ ⠎⠃⠎⠁ ⠈⠏⠗⠎⠻⠈⠙⠮ ⠍⠝⠱⠄⠗⠊⠚⠝ ⠅⠄ ⠎⠱⠮⠝ ⠐⠗⠡⠻⠲

      ⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠅⠓⠇⠨⠻⠝ ⠚⠄ ⠂⠛⠱⠍⠻ ⠎⠈⠏⠞⠱⠓⠍⠄ ⠙⠄⠩ ⠅⠄ ⠙⠃ ⠾⠱ ⠧⠻⠈⠩⠧⠈⠏⠗⠎⠻⠈⠙⠮ ⠙⠻⠈⠛⠛⠚ ⠎⠃⠓⠅ ⠚⠈⠝⠍⠙⠻⠝ ⠐⠗⠡⠻⠲ ⠍⠓⠱⠈⠝ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠝⠻⠈⠗⠍⠱⠞⠱ ⠳⠧⠈⠍ ⠈⠎⠅⠗ ⠧⠻⠚⠄⠞⠱ ⠈⠎⠧⠈⠗⠛⠻⠽ ⠎⠈⠞⠽⠚⠻⠞ ⠗⠱⠽⠅⠄ ⠚⠈⠝⠍⠙⠻⠝ 2 ⠍⠜⠈⠗ ⠅⠁ ⠡⠅⠝⠲⠙⠄⠩⠅⠄ ⠈⠏⠗⠹⠍ ⠝⠱⠄⠃⠄⠇ ⠏⠂⠗⠈⠎⠅⠱⠗ ⠧⠻⠚⠄⠞⠱ ⠈⠎⠧⠈⠗⠛⠻⠽ ⠗⠧⠻⠈⠝⠈⠙⠗⠝⠱⠹ ⠺⠱⠅⠂⠗⠅⠄ ⠚⠈⠝⠍ ⠙⠻⠧⠎ 7 ⠍⠜⠈⠗ ⠡⠅⠝⠲ ⠗⠧⠻⠈⠝⠈⠙⠗⠝⠱⠹ ⠺⠱⠅⠂⠗⠅ ⠔⠏⠈⠝⠽⠱⠎ ⠏⠗ ⠂⠮⠱⠗⠻⠞ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠂⠁ ⠙⠃⠗⠙⠈⠗⠩⠝ ⠮⠱⠗⠱⠧⠱⠓⠻⠅ ⠎⠄⠓⠱⠄ ⠃⠝⠻ ⠉⠂⠅⠇ ⠐⠗⠡⠻⠲⠜⠈⠗ ⠙⠂⠝⠂ ⠃⠓⠂⠍⠂⠨⠻ ⠈⠏⠗⠞⠻⠘⠱⠅ ⠈⠎⠧⠱⠍⠻ ⠡⠇⠅⠹⠲ ⠐⠗⠓⠻ ⠙⠍⠈⠯⠾⠻⠅⠱⠄⠼ ⠎⠁ ⠃⠊⠛⠱⠇ ⠅⠄ ⠘⠃⠍⠻ ⠍⠄ ⠙⠄⠩⠅⠄ ⠎⠈⠍⠍⠱⠝ ⠃⠿⠱⠃⠅ ⠧⠇⠱ ⠐⠗⠝⠄⠅⠱⠄ ⠩⠻⠗⠱⠄⠍⠼⠻ ⠎⠃⠓⠅ ⠚⠈⠝⠍ ⠘⠄⠇ ⠐⠗⠡⠻⠲⠞⠅⠗ ⠃⠱⠙ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠅⠄ ⠈⠙⠧⠱⠗⠱ ⠘⠱⠗⠞⠍⠄ ⠃⠓⠂⠞ ⠧⠻⠙⠄⠩⠻ ⠍⠂⠈⠙⠗ ⠎⠄⠓⠱⠄ ⠂⠃⠅⠞ ⠐⠗⠡⠻⠲ ⠞⠅⠊ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠜⠊⠫⠈⠎⠈⠾⠗⠻ ⠘⠱⠗⠞ ⠎⠗⠅⠱⠗ ⠅⠄ ⠇⠄⠇ ⠂⠽ ⠅⠄ ⠍⠓⠈⠞⠧⠏⠃⠈⠗⠼ ⠈⠎⠗⠱⠄⠞ ⠡⠅⠲

      ⠙⠄⠧⠻⠚⠻ ⠐⠗⠝⠂⠎⠱⠗ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠜⠊⠫⠈⠎⠈⠾⠗⠻⠍⠄ ⠃⠓⠂⠞ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠃⠈⠉⠉⠱ ⠎⠃⠇⠄⠇ ⠃⠝⠅ ⠡⠅⠲ ⠚⠱⠓⠻ ⠎⠁ ⠃⠈⠉⠉⠱ ⠅⠄ ⠍⠝⠱⠄⠗⠊⠚⠝ ⠎⠓⠻⠞ ⠩⠻⠈⠅⠯⠱ ⠎⠄⠓⠱⠄ ⠘⠄⠾⠅⠞ ⠡⠅⠲⠅⠞⠄⠅ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠚⠱⠝⠧⠗ ⠎⠃⠅⠄ ⠈⠏⠗⠞⠻ ⠙⠽⠱ ⠘⠱⠧⠝⠱ ⠅⠄ ⠈⠏⠗⠄⠗⠻⠞ ⠅⠗⠅⠇⠄⠇ ⠃⠝⠱⠂⠄⠇ ⠛⠄⠇ ⠡⠅⠲ ⠅⠞⠄⠅ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠮⠱⠈⠗⠍⠻⠅ ⠍⠱⠈⠝⠽⠞⠱⠅ ⠎⠈⠍⠍⠱⠝ ⠍⠄ ⠃⠝⠱⠂⠄⠇ ⠛⠄⠇ ⠡⠅⠲ ⠞⠱⠓⠻ ⠈⠙⠧⠱⠗⠄ ⠃⠈⠉⠉⠱ ⠎⠃ ⠐⠗⠛⠗ ⠐⠗⠏⠝ ⠔⠈⠍⠗⠅⠄ ⠇⠱⠽⠅ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠅⠹ ⠞⠁ ⠃⠓⠂⠞ ⠖⠱⠽⠙⠱ ⠘⠁ ⠎⠅⠅⠞ ⠡⠅⠝⠲⠙⠄⠧⠻⠚⠻⠅⠄ ⠐⠗⠓⠻ ⠧⠻⠉⠱⠗ ⠎⠁ ⠈⠏⠗⠄⠗⠻⠞ ⠘⠁ ⠂⠃⠅⠧⠇⠱ ⠗⠧⠻ ⠚⠓⠻⠽⠱ ⠘⠱⠗⠞ ⠎⠓⠻⠞ ⠐⠗⠈⠝⠽ ⠙⠄⠩ ⠍⠙⠈⠗⠎ ⠫⠄ ⠅⠄ ⠗⠃⠏⠍⠄ ⠍⠝⠱ ⠗⠓⠇ ⠡⠇ ⠛⠱⠍ ⠘⠗⠻⠅ ⠇⠱⠄⠅ ⠅⠄ ⠖⠻⠈⠇⠍ ⠙⠄⠨⠱⠃⠅ ⠅⠱⠈⠗⠽⠈⠅⠗⠍ ⠃⠝⠇⠲

 

 ⠃⠈⠉⠉⠱ ⠇⠇⠅⠝⠻ ⠈⠙⠧⠱⠗⠱ ⠈⠎⠍⠗⠼⠻⠽ ⠈⠩⠇⠇⠅

१.⠈⠏⠗⠱⠞⠠ ⠅⠱⠇ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠍⠂⠓⠃⠈⠗⠈⠞⠞ (⠎⠃⠈⠗⠽⠇⠙⠽⠅ ⠳⠅ ⠣⠊⠾⠱ ⠏⠓⠻⠝⠄) ⠎⠈⠗⠧⠈⠏⠗⠹⠍ ⠐⠗⠏⠝ ⠙⠂⠝⠃ ⠓⠱⠹ ⠙⠄⠨⠃⠱⠅ ⠉⠱⠓⠻, ⠈⠩⠇⠇⠅ ⠃⠚⠃⠱⠅ ⠉⠱⠓⠻⠲

⠅⠗⠱⠈⠛⠗⠄ ⠧⠎⠞⠄ ⠇⠈⠅⠈⠯⠍⠻⠠ ⠅⠗⠍⠈⠮⠽⠄ ⠎⠗⠈⠎⠧⠞⠻⠲

⠅⠗⠍⠃⠇⠄ ⠈⠎⠹⠻⠞⠇ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠱ ⠈⠏⠗⠘⠱⠞⠄ ⠅⠗⠙⠈⠗⠩⠝⠈⠍

⠅⠗⠅ ⠂⠛⠱⠌ ⠇⠈⠅⠈⠯⠍⠻ ⠃⠎⠅⠞ ⠡⠹⠻, ⠅⠗⠅ ⠍⠈⠮⠽⠍⠄ ⠎⠗⠈⠎⠧⠞⠻, ⠅⠗⠅ ⠍⠃⠇⠍⠄ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠱ ⠈⠎⠹⠻⠞ ⠡⠹⠻⠲ ⠘⠇⠗⠍⠄ ⠞⠱⠓⠻ ⠈⠙⠧⠱⠗⠄ ⠅⠗⠅ ⠙⠈⠗⠩⠝ ⠅⠗⠃⠱⠅ ⠹⠻⠅⠲

२.⠎⠊⠈⠮⠽⠱ ⠅⠱⠇ ⠙⠻⠏ ⠇⠄⠎⠃⠱⠅ ⠅⠱⠇-

⠙⠻⠏⠍⠃⠇⠄ ⠈⠎⠹⠻⠞⠇ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠱ ⠙⠻⠏⠍⠈⠮⠽⠄ ⠚⠝⠱⠈⠗⠙⠝⠠⠲

⠙⠻⠏⠱⠈⠛⠗⠄ ⠩⠈⠬⠅⠗⠠ ⠈⠏⠗⠇⠈⠅⠈⠞⠞⠠ ⠎⠈⠝⠈⠮⠽⠱⠈⠚⠽⠇⠞⠻⠈⠗⠝⠍⠇⠁⠈⠎⠞⠂⠞⠄

⠙⠻⠏⠅ ⠍⠃⠇ ⠘⠱⠛⠍⠄ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠱, ⠙⠻⠏⠅ ⠍⠈⠮⠽⠘⠱⠛⠍⠄ ⠚⠝⠱⠈⠗⠙⠝ (⠧⠻⠈⠯⠼⠂) ⠂⠁ ⠙⠻⠏⠅ ⠐⠗⠈⠛⠗ ⠘⠱⠛⠍⠄ ⠩⠈⠬⠅⠗ ⠈⠎⠹⠻⠞ ⠡⠹⠻⠲ ⠓⠄ ⠎⠊⠈⠮⠽⠱⠈⠚⠽⠇⠞⠻! ⠐⠗⠓⠱⠌⠅⠄⠌ ⠝⠍⠈⠎⠅⠱⠗⠲

३.⠎⠂⠞⠃⠱⠅ ⠅⠱⠇-

⠗⠱⠍⠊ ⠈⠎⠅⠈⠝⠙⠊ ⠓⠝⠃⠍⠈⠝⠞⠊ ⠧⠅⠝⠞⠄⠽⠊ ⠧⠍⠅⠇⠙⠗⠈⠍⠲

⠩⠽⠝⠄ ⠽⠠ ⠈⠎⠍⠗⠄⠈⠝⠝⠻⠈⠞⠽⠊ ⠙⠂⠠⠈⠎⠧⠈⠏⠝⠈⠎⠞⠈⠎⠽ ⠝⠈⠩⠽⠞⠻

⠚⠄ ⠎⠘ ⠙⠻⠝ ⠎⠂⠞⠃⠱⠎⠌ ⠏⠓⠻⠝⠄ ⠗⠱⠍, ⠅⠂⠍⠱⠗⠈⠎⠧⠱⠍⠻, ⠓⠝⠃⠍⠱⠈⠝, ⠛⠗⠂⠫ ⠂⠁ ⠘⠻⠍⠅ ⠈⠎⠍⠗⠼ ⠅⠗⠅⠞ ⠡⠹⠻, ⠓⠂⠝⠅⠗ ⠙⠂⠠⠈⠎⠧⠈⠏⠝ ⠝⠈⠯⠾ ⠘⠁ ⠚⠱⠜⠞ ⠡⠈⠝⠓⠻⠲

४. ⠝⠓⠄⠃⠱⠅ ⠎⠍⠽-

⠛⠈⠬⠛⠄ ⠽⠍⠂⠝⠄ ⠉⠅⠧ ⠛⠇⠙⠱⠧⠗⠻ ⠎⠗⠈⠎⠧⠞⠻⠲

⠝⠈⠗⠍⠙⠄ ⠎⠻⠈⠝⠮⠂ ⠅⠱⠧⠄⠗⠻ ⠚⠇⠄⠁⠈⠎⠍⠻⠈⠝ ⠎⠈⠝⠝⠻⠮⠻⠊ ⠅⠂⠗⠃

⠓⠄ ⠛⠊⠛⠱, ⠽⠍⠂⠝⠱, ⠛⠇⠙⠱⠧⠗⠻, ⠎⠗⠈⠎⠧⠞⠻, ⠝⠈⠗⠍⠙⠱, ⠎⠻⠈⠝⠮⠂ ⠂⠁ ⠅⠱⠧⠄⠗⠻  ⠮⠱⠗⠲ ⠳⠓⠻ ⠚⠇⠍⠄ ⠐⠗⠏⠝ ⠎⠱⠈⠝⠝⠻⠈⠮⠽ ⠙⠻⠐⠗⠲

५.⠔⠈⠞⠞⠗⠊ ⠽⠈⠞⠎⠍⠂⠈⠙⠗⠈⠎⠽ ⠓⠻⠍⠱⠈⠙⠗⠄⠈⠩⠉⠅⠧ ⠙⠈⠅⠯⠻⠼⠈⠍⠲

⠧⠈⠗⠯⠊ ⠞⠈⠞ ⠘⠱⠗⠞⠊ ⠝⠱⠍ ⠘⠱⠗⠞⠻ ⠽⠈⠞⠗ ⠎⠈⠝⠞⠞⠻⠠

⠎⠍⠂⠈⠙⠗⠅ ⠔⠈⠞⠞⠗⠍⠄ ⠂⠁ ⠓⠻⠍⠱⠇⠽⠅ ⠙⠈⠅⠯⠻⠼⠍⠄ ⠘⠱⠗⠞ ⠐⠗⠡⠻ ⠂⠁ ⠌⠞⠂⠅⠱ ⠎⠈⠝⠞⠞⠻ ⠘⠱⠗⠞⠻ ⠅⠓⠃⠅⠞ ⠡⠹⠻⠲

६.⠐⠗⠓⠈⠇⠽⠱ ⠈⠙⠗⠉⠏⠙⠻ ⠎⠻⠞⠱ ⠞⠱⠗⠱ ⠍⠈⠼⠫⠇⠙⠗⠻ ⠞⠹⠱⠲

⠏⠈⠒⠉⠅⠊ ⠝⠱ ⠈⠎⠍⠗⠄⠈⠝⠝⠻⠈⠞⠽⠊ ⠍⠓⠱⠏⠱⠞⠅⠝⠱⠩⠅⠈⠍

⠚⠄ ⠎⠘ ⠙⠻⠝ ⠐⠗⠓⠈⠇⠽⠱, ⠈⠙⠗⠉⠏⠙⠻, ⠎⠻⠞⠱, ⠞⠱⠗⠱ ⠂⠁ ⠍⠈⠼⠙⠇⠙⠗⠻, ⠳⠓⠻ ⠏⠱⠌⠉ ⠎⠱⠈⠮⠧⠻-⠈⠎⠈⠞⠗⠻⠅ ⠈⠎⠍⠗⠼ ⠅⠗⠅⠞ ⠡⠹⠻, ⠓⠂⠝⠅⠗ ⠎⠘ ⠏⠱⠏ ⠝⠈⠯⠾ ⠘⠁ ⠚⠱⠜⠞ ⠡⠈⠝⠓⠻⠲

७.⠐⠗⠈⠩⠧⠈⠞⠹⠱⠍⠱ ⠃⠇⠻⠈⠗⠈⠧⠽⠱⠎⠇ ⠓⠝⠃⠍⠱⠊⠈⠩⠉ ⠧⠻⠘⠻⠯⠼⠠⠲

⠅⠍⠏⠠ ⠏⠗⠩⠂⠗⠱⠍⠈⠩⠉ ⠎⠈⠏⠞⠅⠞⠄ ⠉⠻⠗⠈⠒⠚⠻⠧⠻⠝⠠

⠐⠗⠈⠩⠧⠈⠞⠹⠱⠍⠱, ⠃⠇⠻, ⠈⠧⠽⠱⠎, ⠓⠝⠃⠍⠱⠈⠝, ⠧⠻⠘⠻⠯⠼, ⠅⠍⠏⠱⠉⠱⠈⠗⠽ ⠂⠁ ⠏⠗⠩⠂⠗⠱⠍- ⠎⠱⠞ ⠾⠱ ⠉⠻⠗⠈⠒⠚⠻⠧⠻ ⠅⠓⠃⠅⠞ ⠡⠹⠻⠲

८.⠎⠱⠞⠄ ⠘⠧⠞⠂ ⠎⠂⠈⠏⠗⠻⠞⠱ ⠙⠄⠧⠻ ⠩⠻⠨⠗ ⠧⠱⠎⠻⠝⠻

⠔⠈⠛⠗⠄⠝ ⠞⠏⠎⠱ ⠇⠈⠃⠮⠇ ⠽⠽⠱ ⠏⠩⠂⠏⠞⠻⠠ ⠏⠞⠻⠠⠲

⠎⠻⠈⠙⠮⠻⠠ ⠎⠱⠈⠮⠽⠄ ⠎⠞⠱⠍⠈⠎⠞⠂ ⠈⠏⠗⠎⠱⠙⠱⠈⠝⠞⠈⠎⠽ ⠮⠃⠈⠗⠚⠾⠄⠠

⠚⠱⠈⠓⠝⠧⠻⠖⠄⠝⠇⠄⠨⠄⠧ ⠽⠈⠝⠽⠃⠮⠻ ⠩⠩⠻⠝⠠ ⠅⠇⠱

९. ⠃⠱⠇⠇⠁⠓⠊ ⠚⠛⠙⠱⠝⠈⠝⠙ ⠍⠄ ⠃⠱⠇⠱ ⠎⠗⠈⠎⠧⠞⠻⠲

⠐⠗⠏⠃⠈⠗⠼⠄ ⠏⠊⠉⠍⠄ ⠧⠈⠗⠯⠄ ⠧⠈⠗⠼⠽⠱⠍⠻ ⠚⠛⠈⠞⠈⠞⠗⠽⠈⠍

१०. ⠙⠃⠈⠗⠧⠱⠈⠅⠯⠞ ⠍⠊⠈⠞⠗(⠩⠂⠈⠅⠇ ⠽⠚⠂⠈⠗⠧⠄⠙ ⠐⠗⠈⠮⠽⠱⠽ २२, ⠍⠊⠈⠞⠗ २२)

⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠈⠝⠝⠻⠈⠞⠽⠈⠎⠽ ⠈⠏⠗⠚⠱⠏⠞⠻⠈⠗⠯⠻⠠⠲ ⠇⠻⠊⠘⠇⠈⠅⠈⠞⠞⠱ ⠙⠄⠧⠞⠱⠠⠲ ⠈⠎⠧⠗⠱⠫⠂⠈⠞⠅⠍⠞⠻⠈⠩⠡⠈⠝⠙⠠⠲ ⠯⠈⠫⠚⠠ ⠈⠎⠧⠗⠠

⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠈⠝ ⠈⠃⠗⠱⠈⠓⠍⠼⠇ ⠈⠃⠗⠈⠓⠍⠧⠈⠗⠉⠎⠻ ⠚⠱⠽⠞⠱⠍⠱ ⠗⠱⠈⠯⠈⠾⠗⠄ ⠗⠱⠈⠝⠽⠠ ⠩⠂⠗⠄⠁⠜⠯⠈⠧⠽⠇⠁⠞⠻⠈⠧⠽⠱⠮⠻ ⠓⠱⠗⠹⠇ ⠚⠱⠽⠞⠱⠊⠙⠇⠈⠛⠈⠮⠗⠻⠊ ⠮⠄⠝⠂⠈⠗⠧⠇⠿⠱⠈⠫⠧⠱⠝⠱⠩⠂⠠ ⠎⠈⠏⠞⠻⠠⠏⠂⠗⠈⠝⠮⠻⠈⠗⠽⠇⠧⠱⠚⠻⠈⠯⠼⠃ ⠹⠄⠈⠯⠺⠱⠠ ⠘⠄⠽⠇⠽⠂⠧⠱⠈⠎⠽ ⠽⠚⠍⠱⠝⠈⠎⠽ ⠧⠻⠗⠇ ⠚⠱⠽⠞⠱⠊ ⠝⠻⠅⠱⠍⠄-⠝⠻⠅⠱⠍⠄ ⠝⠠ ⠈⠗⠚⠈⠝⠽⠇⠊ ⠧⠈⠗⠯⠞⠂⠖⠇⠧⠈⠞⠽⠇ ⠁⠌⠯⠮⠽⠠ ⠏⠈⠉⠽⠈⠝⠞⠱⠊ ⠽⠇⠛⠄⠈⠅⠯⠍⠇ ⠝⠠⠅⠈⠇⠏⠞⠱⠈⠍॥२२॥

⠍⠈⠝⠈⠞⠗⠱⠈⠗⠹⠱⠠ ⠎⠻⠈⠙⠮⠽⠠ ⠎⠈⠝⠞⠂ ⠏⠃⠈⠗⠼⠱⠠ ⠎⠈⠝⠞⠂ ⠍⠝⠇⠗⠹⠱⠠⠲ ⠩⠈⠞⠗⠃⠼⠱⠊ ⠃⠂⠈⠙⠮⠻⠝⠱⠩⠇⠁⠈⠎⠞⠂ ⠍⠻⠈⠞⠗⠱⠼⠱⠍⠂⠙⠽⠈⠎⠞⠧⠲

⠙⠻⠈⠗⠣⠱⠽⠂⠈⠗⠘⠧⠲ ⠎⠉⠘⠱⠈⠛⠽⠧⠞⠻ ⠘⠧⠲

⠓⠄ ⠘⠛⠧⠱⠈⠝⠲ ⠐⠗⠏⠝ ⠙⠄⠩⠍⠄ ⠎⠂⠽⠇⠈⠛⠽ ⠎⠈⠗⠧⠈⠚⠒ ⠧⠻⠈⠙⠽⠱⠈⠗⠹⠻ ⠔⠈⠞⠏⠈⠝⠝ ⠓⠇⠹⠻, ⠩⠂⠈⠞⠗⠂⠅⠄⠌ ⠝⠱⠩ ⠅⠳⠝⠻⠓⠱⠗ ⠎⠅⠝⠻⠅ ⠔⠈⠞⠏⠈⠝⠝ ⠓⠇⠹⠻⠲ ⠐⠗⠏⠝ ⠙⠄⠩⠅ ⠛⠱⠽ ⠨⠃⠃ ⠙⠃⠮ ⠙⠽ ⠃⠱⠇⠻, ⠃⠗⠙ ⠘⠱⠗ ⠧⠓⠝ ⠅⠗⠳⠍⠄ ⠎⠈⠅⠯⠍ ⠓⠇⠹⠻ ⠣⠇ड़ ⠈⠞⠧⠗⠻⠞ ⠗⠃⠏⠄⠌ ⠙⠉⠛⠽ ⠃⠇⠱ ⠓⠇⠳⠲ ⠈⠎⠈⠞⠗⠻⠛⠼ ⠝⠛⠗⠅ ⠝⠄⠞⠍⠈⠞⠧ ⠅⠗⠃⠱⠍⠄ ⠎⠈⠅⠯⠍ ⠓⠇⠹⠻ ⠽⠂⠧⠅ ⠎⠘⠱⠍⠄ ⠌⠚⠏⠃⠈⠗⠼ ⠘⠱⠯⠼ ⠙⠄⠃⠽⠃⠇⠱ ⠝⠄⠞⠍⠈⠞⠧ ⠙⠄⠃⠱⠍⠄ ⠎⠈⠅⠯⠍ ⠓⠇⠹⠻⠲ ⠐⠗⠏⠝ ⠙⠄⠩⠍⠄ ⠚⠨⠝ ⠂⠧⠈⠩⠽⠅ ⠓⠇⠽ ⠧⠈⠗⠯⠱ ⠓⠇⠳ ⠕⠯⠮⠻⠅-⠃⠃⠾⠻ ⠎⠈⠗⠧⠙⠱ ⠏⠗⠻⠏⠈⠅⠧ ⠓⠇⠜⠞ ⠗⠓⠳⠲ ⠳⠧⠊ ⠈⠅⠗⠍⠄ ⠎⠘ ⠞⠗⠓⠄⠌ ⠓⠍⠗⠱ ⠎⠘⠅ ⠅⠈⠇⠽⠱⠼ ⠓⠇⠳⠲ ⠩⠈⠞⠗⠂⠅ ⠃⠂⠈⠙⠮⠻⠅ ⠝⠱⠩ ⠓⠇⠳ ⠍⠻⠈⠞⠗⠅ ⠔⠙⠽ ⠓⠇⠳

⠍⠝⠂⠈⠯⠽⠅⠄⠊ ⠅⠇⠝ ⠧⠈⠎⠞⠂⠅ ⠜⠈⠉⠡⠱ ⠅⠗⠃⠱⠅ ⠉⠱⠓⠻ ⠞⠅⠗ ⠧⠈⠗⠼⠝ ⠳⠓⠻ ⠍⠊⠈⠞⠗⠍⠄ ⠅⠳⠇ ⠛⠄⠇ ⠐⠗⠡⠻⠲

⠳⠓⠻⠍⠄ ⠧⠱⠉⠅⠇⠂⠈⠏⠞⠇⠏⠍⠱⠇⠈ड़⠅⠱⠗ ⠐⠗⠡⠻⠲

⠐⠗⠈⠝⠧⠽-

0 comments:

Post a Comment